Tutvu konkursi võitjatega

 

 

 

Selgunud on 2021. aasta Tallinnovationi konkursi võitjad!

Konkursile pakutud lahenduste tase oli kõrge ja konkurents tihe. Sisukaid ideid ja lahendusi laekus nii palju, et esitlusvooru pääses planeeritud kaheksa idee asemel koguni kaksteist. Nende hulgast valiti välja neli võitjat, kelle lahendusi toetatakse. Täname siiralt kõiki konkursist osavõtjaid ja soovime palju õnne võitjatele!


Thinnect

 

Thinnect pakub IoT ehk internetil põhinevaid lahendusi. Nende andurid annavad ülevaate piirkonna liiklusest ja müra tasemest, parandades sellega ka liiklusohustust. Nad tarnivad lihtsasti kasutatavaid ja kuluefektiivseid jälgimise ja juhtimise lahendusi, mis võimaldavad nende klientidel keskenduda oma ärile. Samuti keskendub Thinnect riistvarale, tarkvarale ja infrastruktuurile, mis on vajalikud töökindlate ja skaleeruvate jälgimise ja juhtimise lahenduste loomiseks.

 


Solintel
 

Solintel on noor ettevõte, mis toodab nutikaid hübriidseid tänavavalgusteid, mis töötavad päikeseenergial.


KrattWorks
 

KrattWorks pakub korrakaitse, pääste ja tuletõrjeoperatsioonideks erilahendusega drooneNad on loonud autonoomse seiresüsteemi näiteks maastikupõlengutega võitlemiseks masinõppe ja tehisintellekti abil. Droonid hoiavad jälgivad kulupõlengu piirkonda ja saadavad andmeid mobiilsidevõrkude kaudu serverisse. Sellise ajakohase jälgimisteabe andmeid omakorda satelliidipiltidega võrreldes või nii-öelda segades suudab KrattWorks genereerida reaalajas täpseid olukorrakaarte ning ennustada maastikupõlengute käitumist kuni 8 tundi. See võimaldab päästekomandodel teha täpseid otsuseid juba enne olukorra eskaleerumist.


Mypak Solutions
 

Mypak Solutions pakub uudset Ringo korduspakendite ringlusteenust. Kontseptsioonilt on tegemist äärmiselt lihtsa ja loogilise ent samamoodi ka väga vajaliku teenusega: pakendi taastöötlemise või äraviskamise asemel pikendatakse selle eluiga pesemise ja korduskasutamisega. Tarbija saab kohvikus valida spetsiaalse korduspakendi, tasub selle eest väikse pandi ning saab selle tagasi, kui tagastab pakendi Ringo kogumiskasti.

  

2020. aasta Tallinnovation konkursi tulemused

2020. aasta Tallinnovation konkursile kvalifitseerus ühtekokku 12 tööd, kelle seast valis komisjon välja viis kõige perspektiivikamat ideed. Täname kõiki konkursil osalenuid ning soovime võitjatele palju õnne ja jaksu oma ideede elluviimisel!


BIKEEP OÜ

 

Bikeep’i nutikad rattagaraažid ühendavad endas tehnoloogia ja keskkonna säästlikkuse – kombineeritult on need kasutamiseks kõigile linna elanikele. Bikeep nutilahendus toimib isiku tuvastamise põhimõttel ja võimaldab ühte sama rattagaraaži välja rentida erinevatele inimestele, vähendades nii vajaliku infrastruktuuri mahtu, et teenindada ära vajalik hulk rattureid. Bikeep’i süsteem võimaldab tulevikus rattagaraaži kasutada ka Tallinna ühiskaardiga ja omab potentsiaali läbi ühiskaardi süsteemi siduda jalgrattaga ühistranspordi peatusse saabuja ja sealt ühistranspordiga edasi sõitja.

Jalgrattagaraažide eesmärk on soodustada inimesi üha enam eelistama jalgratas-ühistransport liikumisviisi. Tallinn ja ka muud suurlinnad autostuvad üha enam ning see tekitab ummikuid, on mürarohke ja stressirikas. Bikeep usuki, et privaatsete, ilmastiku- ja varguskindlate rattagaraažide abil kasutavad inimesed ühistransporti rohkem ja seeläbi väheneb autode hulk linnaliikluses. 

Bikeep’i koostöö Tallinna linna iga individuaalse osakonnaga oli hea ja leiti uusi kontakte Tallinna linnas, kellega teatud projektide puhul arvestada ning tulevikus koostööd teha. Rattagaraažidesse ja jalgratta liikluse arendamisse suhtusid kõik Tallinna linna ametid toetavalt ning üldiselt on tunda muutust linna mõtte maailmas. Tulevikus on kindlasti erinevatel jalgrattaga seotud projektide teemal lihtsam linnaga suhelda.

 


TEEDE TEHNOKESKUS AS

 

Tallinnovationi projekt võimaldas Teede Tehnokeskusel fokusseerida ja kiirendada riistvaralist arendustegevust ning kohandada oma tooted ja teenused linnatingimustele sobivaks. See omakorda suurendas nii linna ametkondade kui ka linnas teehooldust pakkuvate ettevõtete huvi Teede Tehnokeskuse esitatud idee ja pakutavate teenuste vastu. Autonoomsete mini ilmajaamade 16 lõplikku asukohta valiti välja koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

Teede Tehnokeskus teab, et teehoolduse planeerimisel lähtutakse üldisest ilmaprognoosist, asukohapõhise asemel, sest ilma seirevõrk on hõre ja seadmed kallid. Just seda probleemi otsustatigi lahendada, luues teeilma seireseadmete võrk, mille abil käivitati teespetsiifiline ilmaprognoosimine ja mille vaatlus- ja prognoosandmeid saab avaldada. Mis samuti tähtis – jaamad on kiired ja soodsad paigaldada.

Uued täiendatud mini ilmajaamad toetavad turvalise, rahuliku ja inimsõbraliku linnakeskkonna kujundamist ning muuhulgas aitavad panustada keskkonnasõbraliku ja ohutu transpordisüsteemi arendamisse, mis toetab Tallinna linna ambitsiooni kaasajastada ja säästlikumaks muuta teehooldust linna teedel. Lisaks toetavad ilmajaamad muidki Tallinna linna Arengustrateegia sihte. Projekt on aidanud tutvustada ettevõtte tegevust ja innovaatilisi mini ilmajaamasid potentsiaalsetele klientidele nii Eestis kui ka mujal.

 


R8 Technologies

 

R8 Technologies lahenduse eesmärk pilootprojektis oli optimeerida Kaja Kultuurikeskuse sisekliimat, hoida kokku energiakulusid kuni 20% ja saavutada väiksem CO2 emissioon, mis muudab nende lahenduse säästlikuks ning toetab Tallinna linna eesmärki vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Kuna puudub vajadus füüsiliste toodete tootmiseks-ostmiseks-paigaldamiseks ning kõik on automaatne – lahendus sisaldab tehisintellekti, on tegemist äärmiselt uuendusliku lahendusega.

Ärikinnisvara tarbib viiendiku kogu energiasektorist, sellest ca 8% moodustavad tehnosüsteemid (ventilatsioon, jahutus, küte). Sageli moodustab sellest suure hulga ülekulu, kuna mugava sisekliima tagamisel ei kasutata reaalaja andmeid ja manuaalselt toimetades võivad tekkida inimlikud eksitused. R8 Technologies on loonud nii-öelda digitaalse operaatori, 24/7 töötava tehisintelligentse tarkvara, mis tõstab ärikinnisvara tehnosüsteemide juhtimise järgmisele tasemele. Tulemuseks on automaatselt ja efektiivselt juhitud HVAC süsteem, mis hoiab kokku kulusid ning muudab süsteemi energiatõhusamaks.

 

R8 Technologies lahendus tekitas palju kõneainet ja selle vajalikkusest ollakse Tallinna linnas teadlikud, paraku jäi selles projektis puudu suuremast valikust sobilike ärihoonete näol. Siiski on uute tehnoloogiliste arenduste puhul väga vajalikud taolised pilootprojektid, mis aitavad ettevõtetel oma uusi teenuseid/tooteid paremini tutvustada.

Tallinna LV, allasutuste ja Kaja Kultuurikeskuse esindajatega koostöö sujus ning kuigi projekti ei saanud täismahus lõpuni viia, soovib R8 Technologies tulevikus koostööd linnaga, teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol ja Kaja Kultuurikeskusega jätkata.


FUSEBOX

 

Tuulikud ja päikesepaneelid ei tooda elektrit regulaarselt. Muutuvate ilmastikuolude tõttu on elektri tootlikkus kas liiga kõrge või liiga madal. Samas nõudlus on enamasti selge struktuuriga. Fuseboxi lahendus on ühendada virtuaalsesse elektrijaama hulganisti eri hooneid, et vastavalt vajadusele elektrit rohkem või vähem kulutada või säästa. Fusebox virtuaalne elektrijaam pakub teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud elektritootjatele või elektrit tootvatele hoonetele tulu (leides tarbijad hetkedele, kui toimub ületootmine). Eesmärk saavutada 10-40% energiasääst sisekliima juhtimisest.

Fuseboxi virtuaalsesse elektrijaama ühendatud hooned suudavad lühiajaliselt (minutiteks) oma elektritarbimist suurendada või vähendada, mis omakorda pakub tasakaalustamise teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud hoonete omanikele tulu ja säästu. Innovatiivne virtuaalne elektrijaam hakkab maksma linna asutusetele tulu, mida toob sisse nende paindlikkus. Lahendus on tark, säästlik ja tulus, ning toetab Tallinna targa linna energiatõhususe eesmärki. Tallinna linna abiga oli pilootprojekti raames lihtsam saada kontakti linna allasutustega ning koostöö kogemus on positiivne.

Tallinnovation konkursil osalemine avas Fuseboxile võimaluse alustada koostööd Soome ettevõttega Suomen Tekojää ning käivad läbirääkimised ka muude objektidega Eestis ja Soomes. Projekti käigus saadi palju uusi kontakte ning Tallinnovationi konkursi raames esitatud lahendus on hetkel käimasolevate piloothoonete esindajate poolt väga suure huviga vastu võetud.


AIOTEX

 

Tallinna linna eesmärk muutuda kaasaegsemaks ja säästlikumaks on võimalik Aiotexi välja pakutud lahenduse digitalSpace abil, kus Tallinna elanikud saavad kiirelt ja vahetult teavitada linnavaraga seotud probleemidest/puudustest just seda osakonda, kes on vastutav kindla vara eest linnaruumis ning seeläbi muuta linna teenistujate töö efektiivsemaks. Avalikus ruumis on palju objekte, mille korrashoiu tagamiseks kulub eri osaliste vahel infot liigutades palju aega. Probleem on seni seisnenud selles, et kõik toimub manuaalselt.

Tallinna linna 2035 strateegias on rõhutatud eesmärki muuta linna ja elanike vaheline suhtlus sujuvamaks ja vahetumaks. Samuti et linnaelanikel oleks võimalik ka ise panustada oma koduümbruse korrashoidu. Kasutades digitalSpaces platvormi saame luua seose füüsilise asukoha ja digitaalse info vahel – bussipeatused, hooned – nii on võimalik linnakodanikel teavitada hoone haldajat võimalikest probleemidest, saada infot hoone kohta või juhtida seadmeid (näiteks uksed, väravad, küte, ventilatsioon). Automatiseeritud info jagamise protsess toimib objektidele pandud QR-koodi võrgustiku abil.

Tänu pilotiseerimisele on Aiotex saanud kinnitust oma lahenduse vajalikkusest. Kuna lahendus on asukohast sõltumatu, plaanitakse sellega ka välisturgudele minna.